Frågor och svar: Här hittar du detaljerad information om de tjurstarka PREFA-produkterna

Allmänt

Självklart har en perfekt produkt som PREFA även ett perfekt tillbehörsprogram som är avpassat för varje enskild produkt. Mer information om tillbehör hittar du direkt på den aktuella produktsidan.

På blanka aluminiumbeslag är den naturliga fina valsstrukturen i bärarmaterialet synligt och visar sin attraktiva yta. På grund av tekniska skillnader i valsprocessen vid tillverkningen av bärarmaterialet är inte valsstrukturens yta alltid homogen. Vid montering och bearbetning är det viktigt att tänka på att använda likadana batchar eller leveranser och att ta hänsyn till monteringsriktningen för att få till ett jämnt utseende. 

Korrosion är när metaller förstörs av kemiska eller elektrokemiska reaktioner med sin omgivning. Den mest kända formen av korrosion är att järn rostar.

Aluminiummaterial är i hög utsträckning korrosionsbeständiga!

Aluminium utvinns från bauxit som har fått sitt namn från platsen där det upptäcktes (Les Baux). Bauxit består i regel till 60 % av aluminiumoxid, järnoxid och kiseldioxid. Bauxit finns huvudsakligen i: Sydamerika, Australien och Afrika

I princip skiljer man mellan två olika typer av ytbeläggningsprocesser:

Den europeiska konformitetsmärkningen CE av PREFA-produkter sker hos PREFA enligt följande två europeiska standarder:

EN 14783:2013

”Takprodukter - Icke bärande plåt för taktäckning samt utvändig och invändig väggbeklädnad - Krav och provningsmetoder” för PREFA-produkterna.

Beroende på produkt ger vi dig upp till 40 års garanti på grundmaterial mot sprickor, korrosion (rost) och frostskador, samt 40 års färggaranti mot fragmentering, flagning, blåsbildning och krossning.

Aluminium fungerar bra med de flesta andra metaller förutom koppar. Därför ska aluminium inte användas i vattenflödesriktning efter koppar eller bearbetas tillsammans med koppar.

Eftersom PREFA-produkter varken rostar eller splittras är taket underhållsfritt!

Mer information om tv-antenner hittar du på sidan elektromagnetisk strålning.

Det omfattande färgsortimentet från PREFA inkluderar olika färger i P.10-kvalitet samt en mängd andra standardfärger. Den stora färgpaletten erbjuder arkitekter, byggherrar, planerare och byggmästare rika möjligheter att skapa en vacker tak- och fasaddesign av hög kvalitet.

Att bygga med aluminium är hållbart, enkelt att underhålla, tryggt och estetiskt. Materialet har en lång ekonomisk livslängd medan underhållskostnaderna är låga, är brottsäkert, korrosionsbeständigt och har låg vikt. 

Tak

Grunden för denna förordning är ÖVE / ÖNORM EN 62305-3, som är giltig i Österrike. Därför måste landspecifika standarder och föreskrifter beaktas.

PREFA takplattor, takshingel och takromber, takpaneler FX.12 passar tack vare sin låga vikt väldigt bra för att täcka över befintliga gamla tak.

Efter en kraftig hagelstorm är det värt att tänka på att även om takets funktion inte påverkats, kan eventuella optiska skador i form av lätta inbuktningar också vara täckta av försäkringen. Kontrollera att din befintliga försäkring inte innehåller en klausul som utesluter ansvar för optiska skador.

En av de vanligast ställda frågorna vid takrenoveringar är om PREFA-taket kan läggas över en befintlig beklädnad med vågplattor av asbest? Det går att lösa tekniskt, men vi som tillverkar ett ekologiskt aluminiumtak rekommenderar inte den här typen av renovering. 

PREFA-tak har i jämförelse med fiberecementtak och tegeltak en skillnad i bullernivå på så lite som 2 till 4 dBA, vilket knappt kan uppfattas av en människa. För PREFAs produkter i litet format monteras en ljuddämpning som sänker bullernivåerna avsevärt. Genom ljuddämpningen kompenseras den upplevda ljudnivån och frekvensen på ljudet från plåten reduceras till ett minimum.

Korrosion är när metaller förstörs av kemiska eller elektrokemiska reaktioner med sin omgivning. Den mest kända formen av korrosion är att järn rostar. Aluminiummaterial är i stor utsträckning korrosionsbeständiga och rostfria!

Det ökande antalet mobilanvändare gör att frågor om avskärmning av elektromagnetisk strålning som kommer från mobiler blir vanligare. Eftersom varje mobilanslutning kräver en sändar- och mottagaranordning ökar antalet sändarmaster i bebodda områden. Därför testas våra produkter (tak och fasad) avseende elektromagnetisk skärmning av Bundeswehr-universitetet i München – institutionen för elektronik.

Rätt takbeläggning för din taklutning: Det omfattande produktsortimentet från PREFA har tillförlitliga lösningar för såväl brant sluttande tak som för tak med låg lutning.

PREFA-takplattan kan läggas på tvärgående ribbor med mellanliggande takläkt med lägsta dimensioner 30x50 mm (krävs ca 5 m ribbor/m²). Det måste vara ett exakt avstånd på 419 mm från bärande ribba till ribba. De mellanliggande ribborna får inte utelämnas eftersom de bland annat fungerar som fästpunkt för snöstopparna. De statiska kraven liksom avståndet mellan taksparrar ska beaktas vid beräkningen.

Det vore ju enkelt om vi kunde ge dig ett totalpris här eller säga att en takplatta eller fasadshingel kostar X antal kronor. Så lätt är det tyvärr inte, eftersom det krävs noggranna beräkningar av våra professionella takläggare för att ta fram kostnaden för ett PREFA tak eller en PREFA fasad.

Vi rekommenderar att bygga PREFA aluminiumtak med en ventilerad underkonstruktion. Takbeklädnaden och värmeisoleringen skiljs åt av en luftspalt. Detta har fördelen att inträngande fukt transporteras bort.

Taket och fasaden påverkas särskilt mycket av väderförhållanden. Sol och vind, regn och snö, liksom permanent fukt (i skog och skugga) påverkar ett klimatskal.

Följ PREFAs monteringsanvisning och gällande standarder och säkerhetsföreskrifter när du arbetar. Du får utan kostnad omfattande monteringsanvisningar med detaljerad information, prislistor inklusive tillbehörsprogram, tekniska datablad, monteringsvideos osv. via någon av adresserna nedan. Montera PREFAs snöstoppare i aluminium enligt gällande monteringsscheman beroende på taklutning och snöbelastning.

För att våra PREFA-tak ska monteras och användas fackmässigt får de endast läggas av takläggare (plåtslagare). Endast utbildad fackpersonal kan hantera våra material på rätt sätt och har de verktyg som behövs för takläggningen.

Fasad

Vi rekommenderar att du vänder dig direkt till ett PREFA-partnerföretag om du vill beställa en aluminiumfasad från PREFA. För att göra detta, använd vår hantverkarsökning på webbplatsen.

PREFA-produkterna kan inte köpas och monteras av slutanvändarna själva, eftersom de inte är lämpliga för självläggning. De är uteslutande tillgängliga via våra utbildade specialiserade företag och flyttas också av dem på rätt sätt. Vår material- och färggaranti kan endast användas om produkten flyttas av ett av våra partnerföretag.

PREFA är inte en fasad av gips, utan en högkvalitativ aluminiumfasad, som installeras som en ventilerad fasad.

Rädslan för rost är helt ogrundad, eftersom aluminium inte kan rosta. Om ytan på PREFA aluminiumfasaden är skadad bildas ett nytt skyddande oxidskikt, varigenom PREFA-fasadens hållbarhet förblir oförändrad.

PREFA-fasader är installerade som ventilerade fasader. Det betyder att det finns ett ventilationsgap mellan aluminiumbeklädnaden och isoleringen. På sommaren kan den heta luften inte ackumuleras bakom fasaden, eftersom den stiger genom den bakre ventilationen och bokstavligen "transporteras bort". På vintern ger denna konstruktion termiskt skydd, eftersom värmeöverföringsmotståndet i ventilationsutrymmet ökar. Denna temperaturbuffert på den bakre ventilationsnivån ger ett behagligt rumsklimat under alla årstider.

PREFA-fasaden är ditt yttersta skyddshölje och fungerar samtidigt som ett visuellt designelement för att försköna ditt hem. Det är inte bara vackert att titta på, det skyddar också ditt hem från väder och vind. Dessutom skyddar den hållbara PREFA aluminiumbeklädnaden de underliggande lagren (struktur, isolering och understruktur) från vädret. Eftersom din PREFA-fasad är speciellt väderbeständig, kan du njuta av det vackra utseendet i årtionden.

Det bör noteras att PREFA-fasadprodukter inte får förväxlas med sandwichpaneler eller andra produkter med integrerad isolering, eftersom de är uteslutande specialiserade för ovannämnda funktioner (skydd och visuell design). Om du även vill ha en högkvalitativ PREFA-fasad av aluminium, kommer den skickliga hantverkaren att ta hand om den synliga utsmyckningen av ditt hem med PREFA-fasadbeklädnaden samt en lämplig understruktur och, om så önskas, en lämplig isolering.

Konstruktionen av en ventilerad fasad bör förhindra att fukt bildas. Separationen av isolering och klädsel skapar ett konstant luftflöde på den bakre ventilationsnivån, som reglerar fuktbalansen och säkerställer att det förblir torrt. Tack vare permanent ventilation leder inte professionell montering till mögelbildning under fasaden.

Om PREFA-fasaden är korrekt utformad, installeras en perforerat metallplåt eller ett ventilationsgaller i tillufts- och avluftningsområdet, som skyddar mot djur. Små djur som fåglar eller möss kan därför inte skada fasaden när den är ordentligt installerad.

PREFA-produkter är uteslutande tillgängliga via våra självständiga ”partnerföretag” och flyttas också av dem på rätt sätt. På detta sätt vill vi se till att en professionell läggning av våra produkter sker. Vi erbjuder regelbunden utbildning för våra hantverkare i PREFA Academy, så vi vill säkerställa en konsekvent kvalitet i hanteringen av våra produkter.

Aluminium kan återvinnas 100% utan förlust av kvalitet. Återvinningsprocessen kräver bara 5% av den ursprungliga tillverkningsenergin. PREFA använder mestadels återvunnet aluminium, så kallat sekundärt aluminium. Därför är aluminium också ett idealiskt materialval ur ekologisk synvinkel.

PREFA ger produkter med den exceptionella P.10-finishen 40 års färg- och materialgaranti mot brott, korrosion (rost), frostskador, flagning och blåsor.

PREFA levererar inte en PE-kärna, men den högkvalitativa FR-kärnan för aluminiumkompositpaneler. FR står för "fire retardant". Detta betyder "brandsäker" (klassificering av brandbeteende enligt EN 13501-1 "B-s1, d0"). Vidare levereras även PREFA-aluminiumkompositpaneler med en icke-brandfarlig A2-kärna. Detaljer om brandklassificering av PREFA-fasaderna finns i PREFA-informationsbladet om brandskydd .

Alla PREFA-fasadsystem i aluminium är utformade som upphängd, bakventilerad fasad. Detta är ett beprövat system med många år på nacken vilket har gett upphov till den speciella struktur som även visat sig ha en positiv inverkan på inomhusklimatet. Mellan själva murverket och PREFA-fasaden kan luften cirkulera, så att fukt bakom metallfasaden kan transporteras bort.

Alla fasadsystem och samtliga monteringstillbehör är anpassade efter varandra och kan kombineras med taksystem. Tack vare detta kompletta system kan PREFA-produkterna, inklusive tillbehör, stämmas av perfekt i färghänseende.

En PREFA-fasad kan anpassas individuellt på grund av den varierande färg- och formdesignen. Fasadsystemen är utformade som en slitstark, ventilerad fasad, vilken har en positiv effekt på inomhusklimatet. Dessutom kan fasader med avstämda PREFA-taksystem planeras som ett komplett system.

Väggförklädnader i aluminium är väl skyddade mot väder och vind. PREFA-fasader bör trots detta kontrolleras och rengöras regelbundet. Rengöringen är okomplicerad men ingår inte i den 40 år långa materialgarantin mot brott, korrosion (rost) och frostskador.

Varje byggprojekt är individuellt. Kontakta därför en PREFA-kontaktperson som kommer att ge dig råd och vid behov rekommendera en hantverkare nära dig.

Då är du välkommen att kontakta våra experter. De kommer givetvis att hjälpa dig med eventuella frågor, önskemål och förslag.

Översvämningsskydd

PREFA:s mobila översvämningsskydd med dämmbalkar i aluminium används för objekt- och områdesskydd. Det ger ett tillförlitligt skydd mot vatten och slam även i extrema lägen. 

PREFA översvämningsskydd levereras och monteras fackmässigt av ett regionalt partnerföretag.

Längden fastställs utifrån statiska beräkningar och beror på vattennivån. Som standard är höjder upp till 200 cm möjliga vilket motsvarar tio dammbalkar på 200 mm.

Systemet förutsätter ett stabilt underlag med tillräcklig bärkraft, t.ex. betong eller tegel.

PREFA-systemet för översvämningsskydd är kontrollerat och certifierat genom det europeiska förbundet för översvämningsskydd (EVH).

Ja, delarna kan levereras i RAL-standardkulörer. 

Aluminiumprofilernas låga vikt gör att systemet kan monteras upp snabbt och enkelt i nödsituationer – till och med av en enda person!

PREFA:s översvämningsskydd består av sammanlagt 10 komponenter.