Kan man lägga ett PREFA-tak på vågplattor?

En av de vanligast ställda frågorna vid takrenoveringar är om PREFA-taket kan läggas över en befintlig beklädnad med vågplattor av asbest?Det går att lösa tekniskt, men vi som tillverkar ett ekologiskt aluminiumtak rekommenderar inte den här typen av renovering. Eftersom de flesta vågplattorna är blandade med hälsofarliga asbestfibrer måste man säkerställa att dessa fibrer inte frigörs. Fibrerna frigörs vid borrning eller sågning i plattorna liksom när materialet åldras utan yttre påverkan. Om vågplattematerialet en gång har täckts av ett aluminiumtak kan uttorknings- och åldringsprocessen fortlöpa fritt. Därför rekommenderar vi av hälso- och miljöskäl att undvika sådana faror genom att ta bort asbesthaltiga vågplattor.

Demontering

Demontering av asbesthaltigt material måste göras av särskilt godkända företag. Arbetsmiljöverket gav i början av  2006 ut en riktlinje för hantering av asbestcement. I riktlinjen beskrivs tydligt hur man hanterar och förvarar asbestcement. I princip går riktlinjerna ut på att förhindra att fint fibercementdam frigörs. (T.ex. är det förbjudet att borra och såga med maskiner med höga varvtal, undertak får inte slås ut, det är förbjudet att använda avfallsrör, osv.) Dessutom ska dammfri transport från byggplatsen ske i ”Big Bags”.

Nyläggning

Det är enligt lag förbjudet att lägga nya tak med vågplattor som innehåller asbest (enligt asbestdirektivet 2003/18/EG och 2 § kemikalieförbudsförordningen, BGBl.Nr.447/2003).

Deponering

Deponering av vågplattor som innehåller asbest ska sedan deponiförordningen 2008 ske på deponier som är avsedda för sådant byggavfall. Avfallet måste vid leverans betecknas som asbesthaltigt och deponioperatören ska vidta särskilda åtgärder för att ta hand om detta byggavfall. I princip är målet att förvara avfallet så att det inte kan damma.