Takrenovering: Dags för ett nytt tak!: Byggtips

Äldre betong- eller tegelpannor, otillräcklig takisolering – din taktäckningen, takkonstruktionen eller takisoleringen motsvarar inte längre dagens standard? Är taket på ditt hus skadat eller är taket till och med i så dåligt skick att det utgör en fara?

För att undvika följdskador i byggnadens konstruktion blir det förr eller senare aktuellt att byta ut det gamla taket, takkonstruktionen eller takisoleringen. I följande text vill vi gärna steg för steg vägleda dig genom en takrenovering. Läs om vilka steg som är nödvändiga i planeringsfasen, vilka faktorer som du måste ta hänsyn till i offertfasen och hur du framgångsrikt genomför ditt renoveringsprojekt.

1. Planeringsfasen

När är en takrenovering nödvändig eller meningsfull? Åtgärda skador eller förbättra husets estetiska uttryck – det finns många skäl till att man väljer att byta tak på sitt hus.

Tekniska eller energirelaterade skäl:

 • En termisk eller energiinriktad renovering ska minimera energiförbrukningen och därmed också uppvärmningskostnaderna.
 • Solceller eller solfångare ska installeras på taket. Här skiljer man mellan traditionellt takpåbyggda paneler och integrerade paneler. De sistnämnda kallas också soltak. Soltak integreras i byggnaden och ersätter alltså taktäckningen, medan traditionella solpaneler monteras ovanpå befintligt tak, antingen uppvinklade eller parallellt med befintligt tak beroende på taklutning och väderstreck.
 • Det har uppstått åldersrelaterade skador som läckage (t.ex. inträngande vatten vid läckande takfönster osv.).
 • Extrema väderförhållanden som storm eller stora snömängder har orsakat irreparabla skador.
 • Byggnadsfysikaliska brister som mögel eller kondens i takkonstruktionen, alltså följdskador som har uppstått på grund av felaktig eller bristfällig takkonstruktion, gör också en takrenovering nödvändig.
Detaljerad planering av din takrenovering med PREFA

Skräddarsytt och anpassat efter dina behov: Varje takrenovering har andra förutsättningar, därför är det viktigt med en exakt planering i ett tidigt skede.

Moderniseringsrelaterade skäl:

 • Taket ska förnyas samband med att vinden inreds eller i samband med andra om- eller tillbyggnader.
 • Av estetiska skäl. Färgen eller ytbeläggningen på ditt nuvarande plåttak har till exempel börjat flagna, det ser inte längre  bra ut eller passar inte till den nya fasaden.

Vilka renoveringsalternativ finns det?

Man skiljer huvudsakligen mellan en partiell renovering, alltså en reparation, och en komplett takrenovering. En fråga som också kan komma upp är om det räcker att lägga om taket eller om det är nödvändigt eller önskvärt att tilläggsisolera taket. Eller måste till och med hela takkonstruktionen bytas ut. Till att börja med måste byggherren bestämma hur vindsutrymmet ska användas framöver. Kommer vinden till exempel inredas och användas som boyta? Då är det lämpligt att redan från början anpassa takkonstruktionen efter framtida behov. Även att planera för eventuella takfönster eller -kupor. 

Om vindsutrymmet ska användas som boyta så måste takkonstruktionen ventileras eftersom en ventilerad konstruktion har en positiv effekt på inomhusklimatet, såväl sommar- som vintertid. Ventilationen underlättar också borttransport av fukt. Man kan isolera en vind på flera olika sätt. Det vanligaste sättet är att placera isoleringen mellan takbjälkarna. Om man däremot önskar synliga takbjälkar eller om vindsutrymmet redan är inrett kan tilläggsisoleringen istället placeras på utsidan av befintligt tätskikt. Om konstruktionen inte tillåter tillräckligt med isolering mellan takbjälkarna kan man uppnå tillräckligt god isoleringsförmåga genom att placera ytterligare isolering på undersidan av takbjälkarna. Tilläggsisoleringen på undersidan av takbjälkarna fungerar även som ett installationsskikt och minskar dessutom köldbryggorna som orsakas av takbjälkarna.

Konstruktionsdetalj av en ventilerad takkonstruktion. Vindsutrymmet kan utnyttjas som boyta

Vindsutrymmet kan utnyttjas som boyta

Om vinden inte ska inredas och om konstruktionen i övrigt tillåter det kan hela vindsutrymmet ventileras. Metalltak eller plåttak och -fasader ska i princip alltid ventileras, det vill säga konstrueras som kalltak. Konstruktioner utan ventilation, alltså varmtak, klassas som specialkonstruktioner och kräver för det mesta en byggnadsfysikalisk dimensionering. Arbetsinsats, kostnader och materialbehov kan variera beroende på vilken takkonstruktion man väljer, det gäller också tidsramen för renoveringen.

Vindsutrymmet ska inte utnyttjas som boyta

Vindsutrymmet ska inte utnyttjas som boyta

Underlagstaket (strö- och bärläkt, råspont etc.) måste anpassas till vald taktäckningsprodukt. Glespanel och takbjälkar ska dimensioneras enligt gällande krav på bärförmåga.

Måste jag anlita en konsult för mina planerade åtgärder?

Om man behöver anlita en konsult eller byggmästare beror i första hand på om åtgärderna är mindre omfattande och bygglovsbefriande eller om det finns krav på bygganmälan eller bygglov. Med mindre, bygglovsbefriade åtgärder menas åtgärder som underhåll, sanering eller förbättringar, till exempel tak- eller fönsterbyte, med förutsättningen att åtgärderna inte väsentligt ändrar byggnadens karaktär. När det alltså bara handlar om att förnya byggdelar kan byggherren oftast klara sig utan konsult eftersom takläggaren oftast sköter projektplaneringen. Observera att man kan behöva anlita en expert i vissa specifika fall. Till exempel kan det bli nödvändigt med en ny hållfasthetsberäkning om lastförhållandena ändras.

Kan jag byta mitt tak utan bygglov?

Om du vill göra ändringar i byggnadens konstruktion (takkupor, takfönster, byta takstolar etc.) måste du som byggherre normalt ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan. Även om- och tillbyggnader kräver bygglov eller bygganmälan och byggherren måste då ta fram bygglovsritningar och andra underlag för ansökan eller anmälan. Men det finns också en rad åtgärder som varken kräver bygglov eller bygganmälan. För att undvika olovligt byggande och påföljder är det är lämpligt att kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan du påbörjar en takrenovering.

Rådfråga en expert

Man bör vara försiktig när det gäller k- eller q-märkta byggnader eller när det finns andra krav från kommunen som till exempel bevarandeprogram. Då är det lämpligt rådfråga en expert eller höra direkt med byggnadsnämnden i din kommun. Ska man energieffektivisera en äldre byggnad eller åtgärda brister i ett nybyggt hus är det dessutom klokt att konsultera en energiexpert eller -rådgivare. Om även en konsult kan agera som energirådgivare beror på konsultens erfarenhet och kompetens.

PREFA-experttips: : Informera dig innan du börjar

Det bästa är att inhämta information om det material du föredrar och den färg du önskar innan du sätter din tillit till en plåtslagare eller byggmästare. Ett bra alternativ är besöka diverse byggmässor, där man har tillfälle att redan på förhand skapa sig en överblick. Du kan också beställa gratis prospekt och annat informationsmaterial hos PREFA eller låta dig inspireras av de många realiserade renoveringsobjekten och nybyggen i vårt online-fotogalleri. Visa sen din konsult eller hantverkare hur du tänker dig taket, kuporna, färgerna, läggningsmönstren och takdetaljerna. Därefter kan en expert ge råd om byggnadens bärförmåga och därigenom förutsättningarna för din takrenovering. Det är den kortaste vägen till ditt nya drömtak.

Materialval

Vilka material kommer ifråga för ett högkvalitativt tak med lång livslängd.

Ett robust tak ska fylla många funktioner: Det ska skydda huset mot väder och vind och ge husets invånare en känsla av säkerhet, samtidigt som det präglar husets helhetsintryck. I idealfallet bildar tak och hus en enhet som smälter väl in i omgivningen, eller kanske till och med förskönar sin omgivning. Här spelar det rätta materialet, den rätta färgen, formen och ytstrukturen en avgörande roll. I vissa fall kan takform och -lutning, precis som byggbestämmelser (t.ex. detaljplan, områdesbestämmelser, förordningar), inskränka materialvalet redan på förhand. I den moderna arkitekturen ersätts dessutom traditionella taktäckningsmaterial som tegelpannor, betongpannor, bäversvanstegel, takspån eller skiffer i allt större utsträckning med material som är flexiblare, modernare och beständigare. För det mesta kan färgen på dessa material också anpassas till omgivningen och andra detaljer som hängrännor, staket, fönsterluckor, jalusier, persienner, fönster och mycket mer. Därför väljer många kunder idag ett plåttak. När du bestämmer dig för ett metalltak är det en fördel att välja rostfria plåtshingel eftersom det garanterar ett vackert och långlivat tak som du kan ha glädje av i många år framöver.

Fördelen med PREFA-produkter i jämförelse med traditionella tegelprodukter – illustrerat med en flicka som med lätthet håller upp PREFA-produkter och en man som viker sig under vikten av tegelpannor.

PREFA-aluminiumtak är extremt lätta och väger bara en bråkdel av ett traditionellt tak. Den låga vikten har den fördelen att äldre takstolar för det mesta inte behöver förstärkas före en renovering.

Varför är aluminium det ideala materialet för ditt nya tak?

Med ett ”komplett carefree-paket” erbjuder PREFA samtliga komponenter du behöver för ett hållbart väderskydd i samband med din tak- eller fasadrenovering. Komplettsystemet garanterar ett optimalt samspel mellan tak, rännor, fasader och solpaneler. Med över 4 000 olika aluminiumprodukter – tillbehör, avvattningskomponenter, takplattor eller fasadpaneler – passar alla PREFA-delar perfekt ihop. Aluminium är dessutom extremt flexibelt och lämnar inget övrigt att önska vad gäller husets yttre gestaltning: PREFA har i sitt standardsortiment 28 färger vilket lämnar ett stort spelrum för kreativ utformning. Det finns det upp till 13 färger i P.10-kvalitet och ytterligare 15 PREFA-standardfärger att välja mellan, beroende på vilken produkt det gäller. Den omfattande färgpaletten sträcker sig från moderna färger som antracit och svart till tegelrött, vilket gör att ditt nyligen täckta PREFA-tak visas i ett klassiskt tegelutseende.

Oavsett vilken takform ditt tak har – aluminium är ett mycket flexibelt material, såväl tekniskt som visuellt och arkitektoniskt. PREFA erbjuder passande takprodukter för tak med både stark och svag taklutning: t.ex. Prefalz från 3° (var uppmärksam på inskränkningar i enlighet med gällande standard), takplatta och takromb 44 x 44 från 12° (undantaget platta tak). PREFA-taksystem är beständiga, robusta, rostfria, stormsäkra och samtidigt extremt lätta. Ytterligare en fördel är att man för det mesta inte behöver förstärka takstolarna när man väljer takpannor eller -plattor av aluminium framför ett nytt massivt tak. Speciellt när man renoverar äldre byggnader kan en takstolsförstärkning bli en stor kostnadsfaktor. Tack vare aluminiumets låga egenvikt blir inte heller takstolarna belastade med onödigt mycket vikt. Det är viktigt i områden där man måste räkna med stora snölaster. Speciellt på äldre objekt är det dessutom möjligt att täcka in vinklar och hörn på ett säkert sätt, tack vare att det är så enkelt att bearbeta materialet. Ett lättviktstak av aluminium är också ett perfekt material för tak som inte är helt raka, vilket till exempel ofta förekommer på äldre gårdshus. De många fördelarna, den höga produktkvaliteten och aluminiumets långa livslängd garanterar planerare, hantverkare och byggherrar maximal säkerhet – PREFA garanterar skriftligen 40 års garanti på material och färg.

PREFA-experttips:: PREFA-fotoservice

Låt oss göra ett individuellt fotomontage av ditt hus och visa hur vackert ditt hus kan se ut med ett PREFA-tak!

Har du fastnat för en speciell PREFA-aluminiumprodukt, men du har svårt att föreställa dig det skulle se ut på ditt tak? Inget problem! PREFA-fotoservice erbjuder ett kostnadsfritt fotomontage av ditt hus med önskade produkter. Ladda helt enkelt upp ett foto av ditt hus, välj önskad produkt och önskad färg och inom ett par arbetsdagar skickar vi ett individuell framtaget fotomontage av ditt hus med ett helt nytt PREFA-tak eller ny PREFA-fasad. På så sätt kan du enkelt göra dig en bild av ditt framtida tak. Kontakta gärna en av våra experter via kontaktformuläret om du har ytterligare frågor – de bistår gärna med hjälp och kompetens.

Kostnad och tid

Vilka faktorer påverkar kostnaderna för en takrenovering?

Naturligtvis kommer renoveringens omfattningen ha störst påverkan på dina kostnaderna: Ska taket till exempel bara läggas om eller ska det också isoleras? En viktig faktor är också takets befintliga skick. Utöver det kan takutformningen (takform, lutning, kupor, skorstenar, fönster etc.) och de valda produkterna ha en stor påverkan på kostnaderna. Även fastighetens läge och byggarbetsplatsens tillgänglighet spelar en roll. På landsbygden är det till exempel lättare att anlägga tillfarter och få tillgång till lageryta för material än i tätbebyggda områden. Det medför i sin tur att kostnaderna kan variera beroende på var renoveringsobjektet ligger. När du väljer en plåtslagare bör du ha i åtanke att regionala företag bättre kan bedöma lokala förutsättningarna som väderutsatt sida, vindhastigheter, maximal snölast etc. och tar därför eventuellt bättre hänsyn till sådana faktorer vid en konsultation. Ytterligare en faktor som påverkar kostnaderna är andelen arbete som man planerar utföras i egen regi, om avtalet för entreprenaden tillåter det.

Om taket ska bytas på grund av skador som beror på naturfenomen (t.ex. storm), är det lämpligt att du kontaktar din försäkring innan du påbörjar renoveringen. Möjligheten finns att din försäkring trots allt täcker sådana skador och ersätter kostnaderna för takreparationen.

Kostnaderna för en takrenovering

Vad kostar en takrenovering?

Beroende på utformning kan ett nytt tak (inklusive undertak, isolering etc.) kosta mellan 25 000 och 60 000 euro. Men observera att det endast är en grov kostnadsuppskattning. För att ta reda på totalkostnaden för ditt projekt mer exakt, kan det vara nödvändigt att begära in ett kostnadsförslag från en takläggare eller plåtslagare som du har förtroende för. Exakt prissättning kräver en noggrann beräkning, som också är en förutsättning för ett individuellt kostnadsförslag som anpassats till ditt hus behov och förutsättningar. Beräkningen ska ta hänsyn till många faktorer som storleken på taket, takutformningen, taklutningen och nuvarande skick.

PREFA spara tid och pengar

PREFA hjälper dig att spara både tid och pengar – redan vid monteringen: Hantverkaren kan enkelt och snabbt montera de väl genomtänkta produkterna. Dessutom, tack vare aluminiumets låga egenvikt, behöver man i regel varken byta ut eller förstärka de (gamla) takstolarna. Tack vare lång livslängd och minimala krav på underhåll håller ett PREFA-tak i generationer!

Aluminium bildar ett eget oxidskikt som skyddar materialet mot ytterligare korrosion

Hur lång tid tar en takrenovering?

Beroende på renoveringens omfattning och husets storlek kan tidsåtgången för åtgärderna variera. Också väder och vind, tillgängligheten på byggarbetsplatsen och antalet anställda i den utförande firman kan påverka byggtiden. Inte sällan kan en omfattande takrenovering med ny underkonstruktion och isolering ta flera veckor i anspråk. Ska däremot bara taktäckningen bytas ut, kan det räcka med ett par dagar.

PREFA-experttips:: Dela upp renoveringen i etapper

Om det är möjligt, rekommenderar vi att man delar upp mer omfattande projekt i flera etapper. Fördelen är att man bara frilägger mindre begränsade takytor åt gången och att material, särskilt isoleringen, inte riskerar att bli blöt på grund av regn. På så sätt kan man undvika byggskador. Om man dessutom låter bli att renovera under uppvärmningssäsongen kan man undvika onödiga värmeförluster.

Fördelen med ett samspelt team

Fördelen med ett samspelt team

Fråga takläggaren efter referensobjekt och hur långt tid det normalt tar att renovera en ”standardtakyta”, till exempel ett sadeltak utan kupor, takfönster, vinkelrännor osv. Det är också viktigt att samordna hantverkare och andra involverade – företag som har samarbetat innan och som är förtrogna med varandras arbetssätt vet vem som utför vad. På så sätt kan man undvika att poster missas i ett kostnadsförslag för att till exempel plåtslagaren har utgått ifrån att snickaren utför arbetet och vice versa. Vilket kan leda till oväntade merkostnader eller till och med förseningar, eftersom man inte måste komplettera med material eller liknande.

PREFA-experttips:: Sätt tidsfrister!

Vi rekommenderar att hålla fast överenskomna frister skriftligen och att informera alla involverade aktörer. Men här får man vara lite lyhörd. Om man anlitar regionala företag och hantverkare man känner till väl, är det inte alltid nödvändigt.

Finansiering och bidrag

Vilka finansieringsmöjligheter och bidrag finns det?

Särskilt när det handlar om en energieffektivisering eller en omställning till förnybara energikällor kan man ofta ansöka om stöd och bidrag. Stödet kommer då antingen i form av en skattereduktion, ett lån med fördelaktig ränta eller ett direkt investeringsstöd. Även om antalet statliga bidrag och subventioner begränsas av den totala summan statliga stödmedel, kan det finnas regionala institutioner att vända sig till.

Vad mer kan byggherren göra för att påskynda renoveringen och spara pengar.

För att färdigställa renoveringen så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt är en god planering och effektiv samordning av de olika aktörerna nödvändig. Från plåtslagare och snickare till invändigt färdigställande, alla aktörer och arbeten måste samordnas.

Klargör med de olika företagen om och i så fall vilka arbeten byggherren kan utföra i egen regi för att spara pengar. Men tänk på att det kan bromsa upp byggprocessen eftersom byggherren inte alltid har den tid eller besitter den kunskap som krävs. Dessutom kan arbete som delvis utförs i egen regi upphäva garantier om brister upptäcks senare.

2. Offertfasen

Vilka hantverkare behövs eller vilka branscher är relevanta för ditt projekt?

Också här beror de på de planerade projektets typ och omfattning. Ska bara taktäckningen bytas räcker det att anlita en plåtslagare eller takläggare. Ska takkonstruktion renoveras måste man också anlita en snickare, likaså om man vill bygga om eller till. Då behövs i regel också ytterligare hantverkare från andra branscher som gipsare, elektriker, golvläggare etc. Även vid ändringar av aktuella bygglovsritningar måste en byggnadsplanerare, byggmästare eller arkitekt se över planeringen, övervaka arbetet och eventuellt söka om nytt bygglov (se punkt 1).

Observera: För att garantin ska gälla och för att garantera att utfört arbete håller hög kvalitet ska alla PREFA-produkter utan undantag läggas eller monteras av kvalitetssäkrade och specialiserade hantverkare. Klicka på följande länk för att hitta en PREFA-hantverkare i närheten av dig.

Samtalspartner vid en offertbegäran

Precisionsarbetet för ditt nya aluminiumtak: För att kunna ta fram en detaljerad offert för din takrenovering måste man känna till renoveringsobjektets individuella förutsättningarna. Så kan vi ta fram en skräddarsydd offert.

Vad måste byggherren tänka på under upphandlingsprocessen? Hur kan man undvika dolda kostnader?

För att ta ett välgenomtänkt beslut bör man begära in flera offerter och jämföra priserna. När man gör det är det viktigt att sätta upp exakta specifikationer av de varor och tjänster som ska ingå. Bara så kan arbetet beskrivas på ett tydligt och detaljerat sätt, och offerterna kan enkelt jämföras. På så sätt kan man undvika onödiga kompletteringar.

Att tänka på när man jämför

Att tänka på när man jämför

Det är lättare att jämföra de olika offerterna om de innehåller samma poster och utgår från samma förutsättningar. Gå noga igenom valda produkter, modellbeteckningar och mängder. Är antalet kvadratmeter exakt specificerat eller finns bara en upplysning om att ”den faktiska insatsen/tidsåtgången faktureras”? Titta över betalningsvillkoren: Kräver hantverkaren betalning i förskott? Erbjuds rabatt vid kontant betalning? Läs också det finstilta noga – ifrågasätt allmänna poster som etablering av byggarbetsplatsen eller bortforsling av byggavfall. Det är kostnader kan variera beroende på befintlig taktäckning – är det enkla taktegel eller måste asbesthaltigt avfall hanteras?

Standardiserat utförande

När man uppför en takkonstruktion är det viktigt att följa nationella normer och regler. Därför måste alla komponenter som är nödvändiga för ett fackmannamässigt utförande vara listade i en offert. Projektet kan bli betydligt mer kostsamt om byggherren måste betala för arbete eller material som man har missat i offerten. Men det kan vara svårt för slutkunden att göra en sådan bedömning. Anlita därför alltid en expert!

PREFA-experttips: Se till att dokumentera alla ändringar skriftligen och att få dem bekräftade!

Se till att skriftligen dokumentera alla ändringar och överenskommelser. Överenskommelser som träffas efter att offerten accepterats kan i värsta fall vara ogiltiga, om uppdragsgivaren inte kan uppfylla bevisbördan.

Erfarna yrkesmän avlägsnar och omhändertar en gammal asbesthaltig taktäckning. De använder andningsskydd för att undvika inandning av asbest.

Asbesthaltiga takmaterial ska alltid täckas och omhändertas på fackmannamässigt sätt. Tilläggskostnaderna som kan uppstå i samband med en asbesthantering bör inte försummas.

3. Byggskedet

Byggherrens rättigheter och skyldigheter: Du har det fulla ansvaret!

Den som för egen räkning låter utföra byggarbeten är byggherre. I regel utgår man ifrån att du står som ägare till renoveringsobjektet eller att du har tillräckliga befogenhet att genomföra åtgärderna. Naturligtvis medför det ett visst ansvar. Tyvärr är det inte alltid så enkelt för byggherren att övervaka de olika byggfaserna i tillräckligt stor utsträckning eftersom byggherren ofta saknar kompetens och tid.

Även om du delegerar ansvaret för enskilda delar av renoveringsprojektet som planering och produktion, har du som byggherre fortfarande det yttersta ansvaret. Det är dessutom viktigt att följa alla säkerhetsföreskrifter och se till att alla personer som arbeta på bygget är korrekt registrerade Alla överenskommelser med planerare och entreprenörer måste avtalas uttryckligen och skriftligen. Annars kan det medföra ekonomiska och rättsliga konsekvenser.

Plåtslagare lägger silvermetallic-färgade PREFA-takshingel

Plåtslagare lägger PREFA-takshingel i färgen silvermetallic. PREFA-produkter monteras alltid av erfarna yrkesmän.

Anlita en projektledare

Du kan också överlåta ansvaret att koordinera tidplanen och samordna tidsfrister och arbeten till en projektledare eller en huvudentreprenör. Ett annat alternativ är att en arkitekt tar över rollen som samordningsansvarig och därmed också ansvaret för kostnadskontrollen. Projektledaren utgör alltså ledet mellan byggherren, entreprenadföretagen och alla berörda myndigheter.

Byggkontroll – hur kan byggherren på bästa sätt kontrollera hur arbetet fortskrider?

Byggherren bör besöka byggarbetsplatsen regelbundet och föra samtal med de involverade entreprenörerna under hela byggskedet eller åtminstone under vissa etapper. Med hjälp av en byggtidplan som upprättas på förhand kan man sätta upp ”milstolpar” och övervaka om arbetet utförs planenligt inom utsatt tid.

Checklista för ett lyckat byggprojekt: : Vad du kan göra för en snabb och smidig byggprocess.

 • Se till att utbyta kontaktinformation med alla involverade parter.
 • Tänk på att alltid vara nåbar på telefon om problem eller om frågor skulle uppstå.
 • Du bör helst besöka byggarbetsplatsen varje dag och dokumentera byggets fortskridande med foton.
 • Dokumentera förseningar och uppenbara brister, både skriftligen och med foton. Begär att frister ska sättas för när bristerna ska vara åtgärdade.
 • Oanmälda besök på byggarbetsplatsen är inte alltid så populära. Försök att upprätthålla en respektfull relation till alla involverade parter och hantverkare.

4. Överlämningsskedet

Överlämning av byggprojektet till byggherren – överensstämmer kostnadsförslag och faktura?

I anslutning till överlämnandet ska en entreprenadbesiktning av en oberoende granskare genomföras. Besiktningsmannen anmärker i ett besiktningsprotokoll om det skulle förekomma brister och oklarheter. Om besiktningen blir godkänd lämnas utfört arbete och material över till byggherren. Så snart entreprenaden är godkänd börjar garantitiden. Entreprenadbesiktningen ska alltid resultera i ett skriftligt protokoll som ska innehålla följande:

 • Uppgifter om entreprenadföretagen
 • Lista på fel, inklusive frister för när dessa ska vara åtgärdade
 • Motivering om besiktningen inte blivit godkänd
 • Ort och datum
 • Alla medverkande personers underskrifter

Det är viktigt att ta sig tid och gå igenom allting noggrant innan man skriver under. Slutbetalning bör endast ske efter att entreprenaden är godkänd. Betalning ska ske i och med att bygget är färdigt, men du har rätt att hålla inne en del av det avtalade priset till dess att entreprenaden är besiktigad och godkänd. Efter godkännandet har du dessutom rätt att hålla inne den summan som fordras för att avhjälpa eventuella fel av mindre betydelse. Vid stora uppdrag avtalas ofta säkerheter som bankgarantier eller andra ekonomiska garantier.

Besiktning av färdig bygge och byggherrens godkännande

Besiktning och byggherrens godkännande. Vid besiktningen löser man kvarstående frågor och noterar eventuella brister. I och med besiktningen överlämnas utfört arbete och monterat material till byggherren och garantitiden börjar.

Underhåll av tak – hur säkerställer du som byggherre en maximal livslängd för ditt tak?

I stort sett underhållsfritt, robust, väderbeständigt och långlivat – det extremt beständiga PREFA-taket kommer att skydda ditt hus många år framöver. För att bibehålla taktäckningens och beslagens funktion över en lång tid rekommenderar vi att låta utföra återkommande underhållskontroller. Speciellt efter en kall vinterperiod, storm eller andra extrema vädersituationer är det lämpligt att kontrollera taket, fasaderna och takavvattningen. Dessutom rekommenderar vi att rensa brunnar, hängrännor, regnuppsamlare och renstrattar regelbundet.

PREFA ger 40 års garanti – beställ ditt garanticertifikat idag

Under de kommande 40 åren kommer ditt tak att utsättas för ca. 75 000 timmar sol och 35 000 liter regnvatten per kvadratmeter – ingen fara, PREFA ger dig full trygghet. PREFA lämnar 40 års materialgaranti mot brott, korrosion (rost) och frostskador samt 40 års färggaranti mot flagning och blåsbildning på produkter med PREFA P.10-ytbeläggning. Garantin gäller från och med installations-/monteringstidpunkten som angetts i garanticertifikatet. Här hittar du mer information om material- och färggarantin. Dessutom kan du beställa ditt garanticertifikat när ditt tak är färdigställt.