Allmänna avtalsvillkor: Allmänna köp- och leveransvillkor för PREFA Gmbh tak och fasader i aluminium

1. Tillämpningsområde

1.1. Detta allmänna köp- och leveransvillkor utgör – såvida inget annat avtalats eller skriftligen meddelats – en väsentlig beståndsdel i alla avtal i samband med försäljning av våra egentillverkade produkter och lagrade handelsvaror.  Allmänna köpvillkor gäller inte för våra kunder. Sådana allmänna köpvillkor gäller endast i enskilda fall efter godkännande från vår sida. Ett utelämnat bestridande innebär aldrig ett godkännande från vår sida.

1.2. För monteringsarbeten som vi utför i samband med försäljningen av våra Prefa-produkter gäller våra kompletterande monteringsvillkor.

2. Skriftlig form

Tillkännagivanden, rådgivning och uppgörelser som vi eller våra medarbetare genomför är endast bindande efter en skriftlig bekräftelse. Tillkännagivanden som våra kunder lämnar i enlighet med dessa allmänna köp- och leveransvillkor såsom reklamationer av fel och liknande är endast giltiga i skriftlig form.

3. Ingående av leveransavtal

3.1. Våra erbjudanden är preliminära. Leveransavtal (köp- och arbetsorder) är endast giltigt efter att vi endera har utfärdat en skriftlig orderbekräftelse, levererat en vara eller skickat en faktura.

I orderbekräftelsen fastslås det individuella innehållet i leveransavtalet (vad som ingår i leveransen, pris och andra individuella villkor) och räknas som godkänt av kunden såvida han eller hon inte bestrider bekräftelsen inom tre dagar från det att bekräftelsen har mottagits.

3.2. Vi förbehåller oss rätten att ändra de överenskomna tjänsterna eller att upphöra med arbetet hos er, om det finns giltiga skäl och om ändringen eller avvikelsen är rimlig.

4. Priser

4.1. De priser vi uppger eller bekräftar gäller oförpackade varor från Prefa-fabriken i Wasungen och är exklusive moms. Med undantag för det pris som anges i orderbekräftelsen är alla våra priser preliminära.

4.2. Om priset på råmaterial höjs avsevärt efter att priset har avtalats har vi rätt att överföra prishöjningen på kunden så att det överenskomna priset höjs med motsvarande summa.

5. Valuta

5.1. Leveranspriserna beräknas huvudsakligen i euro och ska även betalas i euro.

5.2. Om en överenskommelse har gjorts om betalning i annan valuta sker faktureringen på ett sådant sätt att all valutarisk utesluts för Prefa. I realiteten innebär detta att genomsnittet på växlingskursen för den avtalade valutan på Frankfurts börs som gäller den dag då orderbekräftelsen skickas jämförs med den växelkurs som gäller den dag då betalningen mottas. Om den sistnämnda växlingskursen är lägre än den förstnämnda höjs fakturabeloppet med motsvarande summa och skillnaden betalas av kunden i den valuta som anges på fakturan.

6. Betalning och dröjsmål

6.1. Fakturabeloppet ska betalas utan dröjsmål inom åtta dagar från fakturadatumet.

6.2. Kunden har ingen rätt att vägra betalning på grund av reklamation, skadeståndsanspråk eller kvittningsanspråk, förutom om kunden har inkommit med ett skriftligt anspråk som har godkänts av oss eller om kundens anspråk har fastställts juridiskt. Vid reklamation som godkänts från vår sida är kunden enbart skyldig att erlägga betalning för den del av leveransen som är användbar.

6.3. Om vi i enskilda fall godkänner post-/bankväxlar eller checkar från kunden tillgodoräknas dessa efter ränte- och omkostnadsavdrag med förbehåll för att de har mottagits på ett korrekt sätt.

6.4. Vid försenad betalning, eller om det kommer till vår kännedom att kunden har betalningssvårigheter, har vi rätt att kräva att alla utestående fordringar förfaller till omedelbar betalning och att häva alla åtaganden som ännu inte är uppfyllda och därefter att endast utföra utestående leveranser mot förskottsbetalning.

6.5. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta med minst 5 % över den tyska centralbankens gällande grundränta. Dessutom är kunden skyldig att erlägga alla kostnader för betalningspåminnelser och inkassoärenden. Kunden ska framlägga bevis för fel eller skador på produkten.

7. Leveransföremål

7.1. Leveransföremålets kvalitet fastställs i orderbekräftelsen, genom våra tekniska beskrivningar, relevanta DIN-normer och de tekniska tillverkningsmöjligheter som anges i vår fabrik, där den förutnämnda kvalitetsbestämmelsen utesluter den senare.

7.2. Vid massförsändelser accepteras leveransavvikelser gällande vikt, antal etc. på upp till 3 %. De mängdenheter som vi har angett ligger till grund för beräkningen av fakturavärdet.

8. Leverans och farans övergång

8.1. Leveransen anses ha fullgjorts vid den tidpunkt då vi ställer produkten

  • till kundens förfogande vid vår fabrik eller annat försäljningsställe eller
  • överlämnar godset till transportören, även om frakten sker på vår bekostnad.

8.2. I och med leverans enligt föregående stycke övergår även faran för produkten till kunden.

8.3. Om vi ansvarar för avsändningen – på vår eller kundens bekostnad – har vi rätt att fritt välja transportmedel.

8.4. Vid fraktfri leverans till utlandet står kunden för alla tull- eller andra införselavgifter.

9. Leveransdatum

9.1. Såvida inget annat avtalats anses leveransdatumet som ungefärligt och är inte bindande.

9.2. Överskrider vi det avtalade leveransdatumet oskäligt kan kunden häva avtalet efter att ha fastställt en skälig förlängning av leveranstiden. Om dröjsmålet beror på företagsorganisatoriska orsaker som vi inte kan avhjälpa med alla skäliga medel (särskilt strejker, driftstörningar, råmaterialbrist och dylikt) har kunden rätt att häva avtalet först efter att leveransen försenats 2 månader och efter att kunden fastställt en skälig förlängning av leveransdatumet.

9.3. Kunden måste omedelbart avhämta begärd leverans av produkter som meddelats som leveransklara. I annat fall har vi rätt att själv välja hur vi lagrar varan på kundens bekostnad och risk och omedelbart fakturera för sådan vara.


10. Äganderättsförbehåll

10.1. De levererade varorna förblir fram till betalning av köpeskillingen och av alla fordringar som följer av affärsförhållandet och av alla fordringar som uppstår i samband med köpobjektet vår egendom genom äganderättsförbehåll. En betalning av enskilda fordringar på en löpande räkning eller en saldominskning och dess bekräftelse upphäver inte äganderättsförbehållet. Om kunden i samband med betalning av köpeskillingen överlåter växlingsansvar på Prefa upplöses inte äganderättsförbehållet innan växeln har lösts in.

10.2. Om produkten har omarbetats av kunden till ny lös egendom tillfaller bearbetningen oss, utan att vi har några skyldigheter härav. Den nya materiella tillgången blir då vår egendom. Vid bearbetning med produkter som inte tillhör oss erhåller vi samäganderätt till den nya lösa egendomen enligt värdet på den produkten i förhållande till den andra varan vid tidpunkten för bearbetningen. Om varan som är föremål för äganderättsförbehåll sätts samman eller sammanblandas med en vara som inte tillhör oss enligt 947 § BGB och 948 § BGB anses vi vara samägare i enlighet med lagstiftningen. Om kunden förvärvar egendom genom sammansättning eller sammanblandning överförs samägande till oss enligt förhållandet på värdet på varan vid tidpunkten för sammansättningen eller sammanblandningen. Kunden ska i dessa fall utan ersättning förvara saken som vi har äganderätt eller samäganderätt i och som också är föremål för äganderättsförbehåll i den mening som avses i följande bestämmelse.

10.3. Om varan som är föremål för äganderättsförbehåll säljs av kunden separat eller tillsammans med varor som inte tillhör oss, överlåter kunden resultatet från försäljningen av varan till ett värde av varorna som är föremål för äganderättsförbehåll med alla tillhörande rättigheter som är en fordran som är prioriterad framför andra borgenärer till oss. Vi övertar härmed fordran som överlåts. Värdet på varan som är föremål för äganderättsförbehåll är vårt fakturabelopp plus en tilläggsavgift på 10 %, vilket dock inte kommer i fråga såvitt tredje mans rättigheter utgör hinder för detta. Om en vara som vi har samäganderätt i säljs vidare blir vår fordran det belopp som motsvarar vår andel av varan. Punkt 10.1. Andra meningen ska i tillämpliga delar gälla det utökade äganderättsförbehållet, liksom överlåtelsen av fordran enligt punkt 10.3. Första och tredje meningen omfattar även utestående fordran.

10.4. Om varan som är föremål för äganderättsförbehåll byggs in som en väsentlig del av fast egendom som tillhör tredje man, så övertar kunden härmed från tredje man eller annan berörd part de ersättningskrav för värdet på varan som är föremål för äganderättsförbehåll med alla tillhörande rättigheter inklusive överlåtelse av ett hypotek som säkerhet med prioritet framför andra borgenärer. Vi accepterar överföringen. Punkt 10.3. Sats 2 och 3 ska gälla i tillämpliga delar.

10.5. Om varan som är föremål för äganderättsförbehåll byggs in som en väsentlig del av fast egendom som tillhör kunden, överlåter kunden härmed de fordringar som uppkommer av avyttring av den fasta egendomen eller rättigheter till egendomen till ett värde av varorna som är föremål för äganderättsförbehåll med alla tillhörande rättigheter som är en fordran som är prioriterad framför andra borgenärer. Överföringen omfattar även saldobalansering av kraven på kunden. Vi accepterar överföringen. Punkt 10.2. Sats 2 och 3 ska gälla i tillämpliga delar.

10.6. Kunden har rätt att vidareförsälja eller använda varan som byggts in enbart inom ramen för den vanliga affärsverksamheten och endast i sådan utsträckning och omfattning att fordringarna i den menings som avses i punkterna 10.3, 10.4 och 10.5 faktiskt övergår till oss. Denna behörighet eller tillåtelse upphör om kunden hamnar i dröjsmål med betalning av varan som är föremål för äganderättsförbehåll. Kunden har inte rätt att förfoga över sådana varor på andra sätt, särskilt inte att pantsätta eller använda dem som säkerhet. Kunden är skyldig att säkra våra rättigheter i samband med vidareförsäljning på kredit av varan som är föremål för äganderättsförbehåll.

10.7. Kunden är skyldig att på vår begäran meddela oss om antalet varor som är föremål för äganderättsförbehåll i lager och även om sådana varor som sålts vidare. Vid kundens betalningsdröjsmål, har vi rätt att kräva tillfälligt överlämnande av varorna på kundens bekostnad utan att utöva hävningsrätt och utan att fastställa en senare tidsfrist för kunden. För att verkställa vårt krav på att varorna lämnas över har vi också rätt att, efter att i förväg ha meddelat och avtalat tidpunkt med kunden, bereda oss tillträde till kundens lokaler och ta med oss varorna. Vi har rätt att ta de överlämnade varorna som är föremål för äganderättsförbehåll som ersättning för våra anspråk, såvitt vi antingen frånträder avtalet eller förutsättningarna för att göra gällande skadeståndsanspråk på grund av utebliven fullgörelse är uppfyllda. Att vi gör gällande vårt äganderättsförbehåll, särskilt återtagande eller pantsättning eller övertagande av varorna gäller endast som frånträde från avtalet om vi uttryckligen meddelar det i skrift.

10.8. Vi ger kunden rätt att vid återkallelse kräva in fordringarna som överlåtits enligt punkt 10.3, 10.4 och 10.5. Vi utnyttjar inte rätten till återtagande så länge kundens fullgör sina betalningsskyldigheter, även gentemot tredje man. På vår begäran, ska kunden namnge gäldenärerna för de överlåtna fordringarna och meddela dem om överlåtelsen. Vi har själva rätt att meddela gäldenärerna om överlåtelsen. Kunden är skyldig att skydda våra rättigheter gentemot tredje man med nödvändig information och underlag, framför allt att göra köparnas kända genom att ange deras adress.

10.9. Kunden ska utan dröjsmål meddela oss om tredje man vidtar verkställighetsåtgärder som avser varorna som är föremål för äganderättsförbehåll och därvid överlämna de underlag som krävs för att invända mot nämnda åtgärder. Detta gäller även för alla andra liknande inskränkningar av rättsanspråk.

10.10. Med betalningsinställelse, ansökan om eller inledande av ett insolvensförfarande, eller ett förlikningsförfarande, upphör rätten att vidaresälja, använda eller bygga in varorna som är föremål för äganderättsförbehåll, liksom tillståndet att driva in de överlåtna fordringarna. Om en check eller växel inte godkänns upphör också tillståndet att driva in överlåtna fordringar.

10.11. De säkerheter vi har krävt omfattar även de skulder som insolvensförvaltaren inte väljer att fullgöra vid insolvens.

11. Reklamation av fel

11.1. Det är kundens skyldighet att, såvitt den vanliga affärsverksamheten tillåter det, inspektera de levererade varorna direkt vid leverans. Om fel påträffas ska dessa omedelbart meddelas till oss. Om kunden inte lämnar bevis på att det förekommer fel på varorna ska de anses vara godkända, om det inte är fråga om fel som inte kunde upptäckas vid inspektionen. Om det senare visar sig att sådana fel förekommer ska en anmälan göras omedelbart efter upptäckten. I annat fall ska varorna, trots eventuella fel, anses vara godkända. Meddelande (enligt punkt 2) ska under alla omständigheter lämnas in skriftligen.

11.2. Reklamationer, med undantag för skadeståndsanspråk för skador på liv, kropp eller hälsa, är begränsade till ett år från leveransdatumet, såvida inte lagen föreskriver en längre preskriptionstid.

11.3 Om kunden vill ha fullgörelse har vi rätt att välja mellan omleverans och reparation. 11.4. Skadeersättning utgår enbart enligt villkoren under punkt 12.

11.5. Anspråk som följer av fel kan endast göras gällande av våra kunder och kan inte överlåtas.

12. Skadestånd och hävning

12.1. Vi ansvarar enbart för skador som beror på avsiktlig eller grov oaktsamhet från vår, våra ombuds eller våra agenters sida.

12.2 Utan denna begränsning är vi även ansvariga för vårdslös oaktsamhet från vår, våra ombuds eller våra agenters sida som leder till skador på liv, kropp eller hälsa.

12.3. Vi ansvarar utöver punkt 12.1. dessutom för försumliga avtalsbrott från vår, våra ombuds eller våra agenters sida. Dock omfattas inte avtalsenliga, branschtypiska eller oförutsägbara skador i det här fallet.

12.4. Därutöver är vi även ansvariga enligt bestämmelserna i produktansvarslagen.

12.5. Kunden har inte rätt att häva köpet om det inte föreligger fel på leveransföremålet eller om vi har åsidosatt våra skyldigheter.

13. Rättigheter

13.1. Den teknik som har utvecklats av oss för tillverkning och design av våra produkter är skyddad, även om juridiska rättigheter (patenträttigheter, mönsterrättigheter osv.) inte föreligger. Det är inte tillåtet för våra kunder att vidarebefordra uppgifter om konstruktion, leverans eller förfarande i tillverkningsprocessen till tredje man – i förekommande fall även efter teknisk vidareutveckling – för tillverkning av tredje man. Om en kund åsidosätter dessa avtalsförpliktelser har vi rätt att avgöra vilka civilrättsliga skyddsåtgärder för ett sådant intrång som vi vidtar.

13.2. Kunden ansvarar för att tillverkningen av den beställda produkten enligt kundens instruktioner inte inkräktar på tredje mans rättigheter, t.ex. patenträtt, mönsterrätt och liknande. Kunden ska för alla i detta avseende uppkomna anspråk hålla oss skadeslösa.

14. Verktyg

Verktyg som vi tillverkar för att tillverka de beställda produkterna förblir vår egendom även om kunden betalar verktygskostnaderna.

15. Ort för fullgörelse och behörig domstol

15.1 Platsen för fullgörelse av samtliga avtalsförpliktelser (särskilt leveranser, betalningar inklusive anspråk på checkar och växlar) är vårt huvudkontor i Wasungen.

15.2. För alla obligatoriska eller utomobligatoriska skadeståndskrav som följer av avtalet eller som avser innehållet i avtalet gäller följande: Om båda avtalsparterna är näringsidkare, juridiska personer enligt offentlig rätt eller specialfonder enligt offentlig rätt kan vi välja att behörig domstol antingen är vårt säte i Wasungen eller sätet för våra jurister i München. Ovanstående bestämmelse gäller inte om tvisten avser annat än förmögenhetsrätt eller där en viss domstol har föreskrivits som behörig för en talan.

15.3. Om kunden inte har någon rätt att väcka talan i Förbundsrepubliken Tyskland eller om parten som talan ska riktas mot efter avtalets ingående flyttar sitt hemvist eller stadigvarande bosättning till en ort utanför Förbundsrepubliken Tyskland eller om kundens hemvist eller stadigvarande bosättning vid tidpunkten då talan väcks inte är känd, kan vi välja att behörig domstol antingen är vårt säte i Wasungen eller sätet för våra jurister i München.

15.4. Vi kan även välja att behörig domstol är den som föreskrivs enligt lag.

15.5 Endast tysk lagstiftning är tillämplig.