Allmänna avtalsvillkor: Allmänna köp- och leveransvillkor för PREFA Gmbh tak och fasader i aluminium

1. Tillämpningsområde

1.1. Dessa allmänna köp- och leveransvillkor utgör - såvida inget annat avtalats eller skriftligen meddelats - en del av alla avtal som ingås i samband med försäljning av våra egentillverkade produkter och lagerförda handelsvaror.
Vi motsätter oss uttryckligen giltigheten av kundens allmänna villkor. Sådana gäller endast efter godkännande från vår sida. Frånvaron av ett bestridande från vår sida kan inte likställas med ett godkännande.

1.2. För monteringsarbeten som vi utför i samband med försäljningen av våra PREFA-produkter gäller utöver dessa villkor även våra monteringsvillkor.

2. Skriftlig form

Uttalanden, rådgivning och uppgörelser som vi eller våra medarbetare genomför är endast bindande efter en skriftlig bekräftelse.  Uttalanden  som våra  kunder lämnar i enlighet med dessa allmänna köp- och leveransvillkor såsom anmärkningar om brister och liknande är endast giltiga i skriftlig form.

3. Ingående av leveransavtal

3.1. Våra erbjudanden är preliminära. Leveransavtalet (köp- och arbetsorder) är endast bindande efter att vi har utfärdat en skriftlig orderbekräftelse.
I orderbekräftelsen fastslås det individuella innehållet i  leveransavtalet  (vad som ingår i leveransen, pris och andra individuella villkor).

3.2. Vi förbehåller oss rätten att ändra de avtalade tjänsterna eller att upphöra med det avtalade arbetet om det finns giltiga skäl och om ändringen eller upphörandet är rimligt.

4. Priser

4.1. De priser vi uppger eller bekräftar gäller oförpackade varor från PREFA­ fabriken i Wasungen och är exklusive moms. Med undantag för det pris som anges i orderbekräftelsen är alla våra priser preliminära.

4.2. Om priset på råmaterial höjs avsevärt efter att priset har avtalats har vi rätt att överföra prishöjningen på kunden så att det överenskomna priset höjs med motsvarande summa.

5. Valuta

5.1. Leveranspriserna beräknas huvudsakligen i SEK och ska även betalas i SEK.

5.2. Om en överenskommelse har gjorts om betalning i annan valuta sker faktureringen på ett sådant sätt att all  valutarisk  utesluts  för  PREFAs  del. I realiteten innebär detta att mittkursen av växelkursen för den avtalade valutan enligt Sveriges Riksbank den dag då orderbekräftelsen skickas jämförs med den mittkursen som gäller den dag då betalningen mottas. Om den sistnämnda kursen är lägre än den förstnämnda höjs  fakturabeloppet med motsvarande summa och skillnaden betalas av kunden i  den  valuta som anges på fakturan.

6. BETALNING OCH UTEBLIVEN BETALNING

6.1. Fakturabeloppet ska betalas utan avdrag inom 30 dagar från fakturadatumet.

6.2. Kunden har inte rätt att utöva sin retentionsrätt, kvittningsrätt eller rätt att vägra betalning, förutom om kunden har inkommit med en skriftlig fordran som har godkänts av oss eller om kundens fordran har fastställts juridiskt. Vid reklamation som godkänts från vår sida är kunden enbart skyldig att erlägga betalning för den del av leveransen som är användbar.

6.3. Om vi i enskilda fall godkänner post-/bank växlar eller checkar från kunden tillgodoräknas dessa efter ränte- och omkostnadsavdrag med förbehåll  för att de har mottagits på ett korrekt sätt.

6.4. Vid utebliven betalning, eller om det kommer till vår kännedom att kunden har betalningssvårigheter, har vi rätt att kräva att alla utestående fordringar förfaller till omedelbar betalning och att häva  alla  leveranser  som  ännu inte är uppfyllda och därefter att endast utföra utestående leveranser mot förskottsbetalning.

6.5. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta enligt Sveriges Riksbanks referensränta plus 8 %. Dessutom är kunden skyldig att erlägga alla kost­ nader för betalningspåminnelser och inkassoärenden. Kunden har rätt att framföra bevis för att den finansiella skadan för PREFA är mindre eller obefintlig.

7. LEVERABEL

7.1. Leverabelns kvalitet fastställs i orderbekräftelsen, genom våra tekniska beskrivningar, relevanta DIN-standarder och de tekniska tillverknings­ möjligheterna i vår fabrik, där den förutnämnda kvalitetsbestämmelsen utesluter den senare.

7.2. Vid massförsändelser tillåts leveransavvikelser gällande vikt, antal etc. på upp till 3 %. De mängdenheter som vi har angett ligger till grund för beräkningen av fakturavärdet.

8. LEVERANS OCH RISKÖVERGÅNG

8.1. Leveransen anses ha fullgjorts vid den tidpunkt då leverabeln:

  • ställs i ordning för upphämtning genom kunden vid vår fabrik eller annat försäljningsställe
  • överlämnas av oss till transportören, även om frakten sker på vår bekostnad

8.2. I och med leverans enligt föregående stycke övergår även risken för lever­ abeln till kunden.

8.3. Om vi ansvarar för frakten - på  vår eller  kundens  bekostnad  -  har vi rätt att fritt välja transportmedel.

8.4. Om vi står för leveranskostnaderna vid leverans till utlandet står kunden för alla tullavgifter och andra införselavgifter.

9. Leveransdatum

9.1. Såvida inget annat avtalats anses leveransdatumet som ungefärligt och är inte bindande.

9.2. Överskrider vi det avtalade leveransdatumet har kunden rätt att häva avtalet först efter att leveransen försenats 2 månader.

9.3. Kunden måste omedelbart avhämta begärd leverans av produkter som meddelats som leveransklara. I annat fall har vi rätt att själv välja hur vi lagrar varan på kundens bekostnad och risk samt att omedelbart fakturera för detta.

10. Äganderättsförbehåll

10.1. De varor vi har levererat förblir vår egendom tills den fullständiga köpe­ summan och samtliga fordringar som uppstod i samband med affären har betalats. Sådana varor  kallas  härefter  "förbehållna  varor".  En  betalning av enskilda fordringar på  en  löpande  räkning  eller  en  saldominskning och dess bekräftelse upphäver inte äganderättsförbehållet. Om kunden i samband med betalning av köpeskillingen överlåter ansvaret för växel på PREFA upplöses inte äganderättsförbehållet innan växeln, med kunden som trassat, har lösts in.

10.2. Kunden har inte rätt att förfoga över förbehållna varor på något sätt och får därmed inte sälja vidare, pantsätta, omarbeta, sammanföra, blanda, ansluta eller på något annat sätt förändra förbehållna varor.

10.3. Kunden är skyldig att på vår skriftliga begäran ge oss information om antalet förbehållna varor i sitt lager.

10.4. Sker ingen betalning innan fakturans förfallodatum  har vi rätt att kräva tillfälligt överlämnande av de förbehållna varorna utan rätt till hävning och utan tidsfrist för kunden. För att  verkställa vårt krav på ersättning, har vi också rätt att gå in i lokalerna hos kunden, efter att ha skriftligen meddelat  denna,  och  ta  med  oss  förbehållna  varor.

10.5. Sker betalning inom 30 dagar från att förbehållna varor överlämnats eller beslagtagits, ska varorna lämnas ut till kunden.

10.6. Sker ingen betalning inom 30 dagar från överlämnandet eller beslagtagandet har vi rätt att häva avtalet.

10.7. Om tredje part försöker att beslagta förbehållna varor inom ramen för indrivning måste kunden utan dröjsmål tillhandahålla oss med de handlingar och uppgifter som krävs för att bestrida indrivningen. Detta gäller även för andra slags inskränkningar av våra rättigheter.

10.8. Vid lagerföring av förbehållna varor ska det tydligt framgå att varorna är PREFAs egendom. Vid betalningsinställelse, ansökan om eller öppnande av konkursärende eller skiljeförfarande ska samtliga förbehållna varor i kundens lager omedelbart överlämnas till oss.

10.9. De säkerheter som vi har krävt omfattar även alla förpliktelser som vid konkurs ligger till grund för konkursförvaltarens ensidiga val för betalning.

11. REKLAMATION OCH SKADESTÅNDSANSPRÅK

11.1. Det är kundens skyldighet att, i den mån verksamheten tillåter det, inspektera de levererade varorna direkt vid leverans och omedelbart meddela oss om defekter påträffas. Om kunden inte anmäler förekommande defekter inom 10 dagar från mottagande räknas varorna som godkända av kunden såvida inte defekten är av ett slag som inte kunde upptäckas när varorna inspekterades. Anmälan ska vara skriftlig.

11.2. Reklamationer avseende defekter som inte kunde upptäckas när varorna inspekterades, med undantag för skadeståndsanspråk på grund av personskador, är begränsade till ett år från leveransdatumet.

11.3 Vid reklamation har vi rätt att välja mellan ersättningsvara och reparation.

11.4 Skadeersättning utgår enbart enligt villkoren under punkt 12.

11.5. Reklamationsanspråk kan enbart åberopas av våra kunder och kan inte överlåtas.

12. SKADEERSÄTTNING OCH KUNDENS HÄVNING AV KÖP

12.1. Vi ansvarar enbart för sakskador som beror på avsiktlig eller grovt oaktsam försumlighet från vår sida.

12.2. Utan denna begränsning, alltså även för oaktsam  försumlighet  från  vår sida, ansvarar vi för personskador.

12.3. Utöver punkt 12.1 ansvarar vi även för oaktsam försumlighet  avseende varans kvalitet.

12.4. Därutöver är vi även ansvariga enligt bestämmelserna i produktansvarslagen.

12.5. Kunden har endast rätt att häva köpet vid väsentliga avtalsbrott från vår sida som vi insett eller borde ha insett.

13. SKYDD AV RÄTTIGHETER

13.1. Vi innehar äganderätten samt samtliga immateriella rättigheter och know-how till den teknik, design, leverabler m.m. inom ramen för vår verksamhet. Den teknik som har utvecklats av oss för tillverkning och design  inom ramen för förberedelse eller fullgörande av avtal är skyddad och ägs av oss, även om åtgärder inte vidtagits för att registrera rättigheter. Det är inte tillåtet för våra kunder att använda uppgifter om konstruktion, leverans eller förfarande i tillverkningsprocessen för egen tillverkning - inte heller om tekniken vidareutvecklas - eller vidarebefordra sådana  uppgifter till tredje part. Om vår kund överträder dessa avtalsförpliktelser  kan  vi utöva alla rättigheter mot kunden som det juridiska skyddet av den industriella äganderätten civilrättsligt medger för en sådan överträdelse.

13.2. Kunden ansvarar för att tillverkningen av en produkt enligt kundens inst­ ruktioner inte inkräktar på tredje parts rättigheter, t.ex. patenträtt, mönsterrätt och liknande. Kunden ska för alla i detta sammanhang uppkomna anspråk hålla oss skadeslösa och utanför eventuella rättsliga processer.

14. Verktyg

Verktyg som vi använder oss av för att färdigställa den beställda produkten förblir också vår egendom, även om kunden erlägger betalningen för verktygen.

15. ORT FÖR FULLGÖRANDE OCH LAGA DOMSTOL

15.1. Platsen för fullgörandet av samtliga tjänster i avtalet (i synnerhet leveranser, betalningar  inklusive anspråk  på checkar och växlar)  är  vårt huvudkontor  i Malmö.

15.2. På detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av Malmö tingsrätt.

16. FORCE MAJEURE

Part har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina förpliktelser och är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal, om fullgörelsen hindras, om fullgörelsen väsentligen försvåras eller om fullgörelsen oskäligen fördyras av en omständighet som ligger utanför parts kontroll och som parten varken kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för avtalets ingående. Sådan omständighet (”Befrielsegrundande Omständighet”) kan t.ex. utgöras av krig eller krigsliknande  tillstånd, inbördeskrig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, uppror och upplopp, terrorism, sabotage, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, epidemi, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, strejk, lockout eller annan generell eller lokal arbetskonflikt (även om Parten själv är part i konflikten), rekvisition, beslag, myndighetsbeslut, handels-, betalnings- eller valutarestriktioner, eller därmed jämställd omständighet. Detsamma gäller om Befrielsegrundande Omständighet föreligger för parts kontraktsmedhjälpare.