Hur monterar man snöstoppare?

Följ PREFAs monteringsanvisning och gällande standarder och säkerhetsföreskrifter när du arbetar. Du får utan kostnad omfattande monteringsanvisningar med detaljerad information, prislistor inklusive tillbehörsprogram, tekniska datablad, monteringsvideos osv. via någon av adresserna nedan. Montera PREFAs snöstoppare i aluminium enligt gällande monteringsscheman beroende på taklutning och snöbelastning. Fäst sedan varje stoppare med 2 spikar. Använd endast orignalsnöstoppare från PREFA.

Varning! Använd aldrig snöstoppare som stöd vid takläggning!

Förutsättningar:

  • Underkonstruktionen är dimensionerad enligt EN 1991-1-3 och B1991-1-3
  • Följ monteringsanvisningen för snöstoppare
  • Vid takpåbyggnader med höjd > 1,0 m krävs ett eget intyg
  • Snööverhäng räknas inte med!
  • Formkoefficient för snölast med μ=0,80

Behovsutredning för snöstoppare för litet format

P ... PREFA takplatta, R.16 ... PREFA takplatta R.16, S ... PREFA takshingel, R29 ... PREFA takromb 29 x 29, R44 ... PREFA takromb 44 x 44, FX.12 ... PREFA Takpanel FX.12

*enligt ÖNORM B 3418 måste snöstoppare av metall kombineras med snörasskydd från takhöjd på 45° (= PREFA snörasskydd vid takfoten).

Allmän anmärkning:I princip ansvarar fastighetsägaren för skador på grund av snöras. Sådant ansvar kan inte uteslutas genom att ställa upp varningsskyltar eller genom att montera snöstoppare. Även om lämpligt dimensionerade och korrekt monterade snöstoppare har satts upp går det inte att utesluta förekomsten av snöras. Montörens ansvar gentemot kunderna (fastighetsägare) omfattar i princip skador som beror på att snöstopparna är felaktigt dimensionerade eller inte har monterats fackmässigt. Om kunden av utseendeskäl eller andra skäl vill använda färre snöstoppare än vad montören rekommenderar inträder montörens informationsskyldighet. I uppdraget görs en skriftlig hänvisning till utförandet som krävs enligt gällande standarder och de eventuella följder som kan uppstå om de inte efterlevs.

Rekommendation:Som en extra säkerhetsåtgärd är det möjligt att montera snöräcken över ingångar och offentliga platser. I området kring takkupor, skorstenar, solpaneler, takluckor, takfönster, ventilationsrör, taknockar osv. kan det beroende på läget vara lämpligt att montera ytterligare snöstoppsanordningar (fler snöstoppare eller snöräcken). Montera PREFA snöstoppare i aluminium enligt de giltiga monteringsritningar beroende på taklutning och snölast. Fäst sedan varje stoppare med 2 skruvar. Använd endast orignalsnöstoppare från PREFA.